Book Review 2: Every Day Every Hour by Natasa Dragnic

Ако някой ме накара да опиша тази книга само с една единствена думичка, то тя ще бъде НЕЖНОСТ!

Всеки, който ме познава, ще потвърди, че аз съм просто непоправима романтичка. Наистина се наслаждавам на историите, в които любовта побеждава всичко и всички. И точно поради тази причина скъпото ми мишленце ми подари тази книга. И подаръкът ти беше удар право в десетката!

Ако любовта съществуваше в течно състояние, то тази течност е била влята в писалката на писателката на този роман, новооткритият талант Наташа Драгнич от любимата ни Хърватия. И не само. Авторката успява да даде израз на емоциите, които са все по-силни след всяка изминала страница от книгата – до такава степен, че читателят забравя себе си и се потапя в историята, изпитва я, а не чете.

А самата история може да се опише с две изречения. Лука и Дора са сродни души, разпознали се от пръв поглед, но връзката им бива прекъсната след емигрирането на семейството на младото момиче в чужбина. След години те се срещат… и се разделят… и се събират…Книгата не проследява историята им, тя я чувства! Писателката умело борави с прекрасни епитети, с които описва невероятната връзка между Дора и Лука. Книгата е поетична, лирична и те кара да се замислиш за стойността на истинската любов. Каквато има между двамата главни герои. Но тяхната съдба не е лесна и те се сблъскват с какви ли не препятствия. Би било толкова хубаво да е толкова просто, но животът е всичко друго, но не и прост.

Героите са реалистични, не са идеални – силният сега е слабият след малко. Ефектът се засилва от факта, че и Дора, и Лука са хора на изкуството. А също и от това, че историята е разказана от гледните точки и на двамата.

Една история за чистата и естествена като капка роса любов между две души и разказ как това, което заслужават им е отнето многократно. От самите тях. Защото такъв е живота. Бих препоръчала ‘Всеки ден, всеки час’ на абсолютно всяко момиче около мен, тъй като тематиката ѝ е чисто романтична. Не се колебайте, а направо си я купувайте! Няма да съжалите!

xoxo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

If someone tells me to describe this book with just a single world, it will be TENDERNESS!

Everyone who knows me will agree that I am a hopeless romantic. I really enjoy reading stories in which love wins everybody and everything. And because of that reason my dearest boyfriend gave this book to me as a gift. And the gift was just the perfect one!

If love existed in a liquid state, it would be poured in the pen of this novel’s author, the newfound talent Natasa Dragnic from our favourite Croatia. And apart from that, the author express all the emotions that are growing stronger and stronger after every page read up to a point that the reader forgets himself and dives into the story, starts to feel it, not to read it.

The story itself can be described with two sentences. Luka and Dora are soulmates and they understand that from the first sight. However, their relationship is interrupted by the immigration of Dora’s family abroad. After some years they meet each other again … and get separated … and get together again … The book doesn’t follow their story, it feels it! The author skillfully uses perfect adjectives with which she narrates the incredible relationship between the two main charecters. The book is poetic and makes you think about the value of true love. The same kind of love that links Dora and Luka. But their destiny is not easy and they have to face all sorts of obstacles. It would be so wonderful all the things to be simple, but life is everything but not simple.

The charecters are realistic but not ideal – the strong one now is weak after a while. The effect of the book increases by the fact that Dora and Luka are art people. And also by the fact that the story is narrated from the point of view of both of them.

This is a story about a pure and true love between two people and about a thing that is constantly taken away from them. Because that is what life looks. I would reccomend ‘Every day, every hour’ to every girl around me bacause the subject of the book is clearly romantic. Don’t hesitate and go to buy it! You won’t regret it!

xoxo


Leave a Reply