Book Review 3: The Choice by Nicholas Sparks

Quotes I liked:
“Stories are as unique as the people who tell them, and the best stories are those in which the ending is a surprise.”
You are every hope and every dream I’ve ever had, and you’ve made me happier than any man could possibly be.

“Колко далеч би стигнал, за да запазиш надеждата за любовта жива?” 
Това изречение един вид обобщава целия роман. Както обикновено плаках докато четох тази книга, типичен роман за Никълъс Спаркс. Неговите герои са толкова реални, че понякога се чудя дали пише истински истории за истински хора. Образът на Травис и неговия начин на мислене бяха много реални. Може би и аз щях да мисля и да действам по същия начин като него в подобни обстоятелства. А втората част на книгата беше просто брилятна!

Можеш ли все още да държиш на нещата, въпреки че изглежда, че те вървят към грешната посока?

Това е различен вид любова история, която ще докосне сърцата ви. В книгата става пределно ясно, че любовта не познава граници. Дори времето не може да каже какво си готов да дадеш само той/тя да остане в твоите ръце. 

В живота има случаи, когато трябва да направиш избор. Избор, който може да доведе до две различни неща и точно тогава трябва да прецениш възможностите си.

Уроци се научават чрез грешки. Хората стават по-силни след ураган.

Травис Паркър и Габи доказват това чрез тяхната ПРОСТА, НО НЕОБИЧАЙНА любовна история.

Определено това беше една от най-реалните книги, който някога съм чела!
Никълас Спаркс не ме е разочаровал нито един път до сега. Гледала съм всичките филми, който са базирани на неговите книги и съм чела доста книги, написани от него. И нито една от тях не беше лоша. Той е един автор, на който винаги мога да разчитам, защото гарантира великолепни и докосващи истории, написани по един много трогателен начин и пълни с човешки емоции. Неговите истории имат малко от ‘нека да правим секс’ и мнооого от ‘Обичам те завинаги’ и това е нещото, което непоправима романтичка като мен харесва най-много. (Стига де, кой не харесва да чете романтични романи?) Харесва ми идеята главният герой да срещне човекЪТ и да прекара остатъка от живота си с този човек.

За пореден път се чувствам голяма щастливка, че открих Никълъс Спаркс и започнах да чета неговите книги! Защото ‘The Choice’ беше поредната, която със сигурност ще препрочета.

–––––––––––––––––––––––––––––––

” How far would you go to keep the hope of love alive?”
This kind of summarizes the novel. As usual I cried while reading the novel, a typical Nicholas Sparks’ book. His characters are so real that sometimes I wonder if he writes true stories about real people. Travis’ characterization, his thinking was very real. I would have thought and acted in exactly the same way as he did in those circumstances. Part two of the book was simply brilliant.

Could you still hold on if things seems to be heading in the wrong way?

A different kind of love story that will touch your hearts. You’ll see in this that love knows no boundaries. Even time can’t speak how much you’ll offer just for him/her to stay in your arms.

In life there are instances that you need to make a choice. A choice that could result to two things and that’s where you need to weigh your options.

Lessons are learn through mistakes. People become stronger after a hurricane.

Travis Parker and Gabby proved this with their SIMPLE BUT EXTRAORDINARY love story.

Definitely this was one of the most realistic novels I have ever read.
Nicholas Sparks has not disappointed me even once so far. I have watched all the movies based on his books and read so many books written by him. And not even a single one of them was bad. He is one author I can always rely on, since he guarantees a great touching tale written in a very poignant manner, full of human emotions. His stories have less of “let’s have sex” and moooore of “I love you forever” which is the thing that a hopeless romantic like me likes the most! (C’mon who doesn’t enjoy reading romantic novels?) I like the idea of meeting “the” person and spending rest of the life with that person.

Once again I feel more than lucky to having found Nicholas Sparks and started reading his books! Because ‘The Choice’ was another that I will surely reread.


Leave a Reply